Quan hệ đối tác cộng đồng

Quan hệ đối tác cộng đồng

Tại Nativity Prep, chúng tôi dựa vào các mối quan hệ với các tổ chức khác nhau để làm phong phú thêm cộng đồng của chúng tôi. Quan hệ đối tác cộng đồng là rất quan trọng trong việc bổ sung và nâng cao nhu cầu của người học và gia đình của họ. 

Đối tác là một công ty, cá nhân hoặc tổ chức cung cấp một lợi thế khác biệt cho Nativity Prep, sinh viên, giảng viên và nhân viên của mình bằng cách tạo ra hoặc mở rộng các cơ hội hiện có. Quan hệ đối tác chiến lược thành công phản ánh sự liên kết sứ mệnh, cùng có lợi và cam kết song phương bền vững đối với quan hệ đối tác.

Một số đối tác đáng kính của chúng tôi bao gồm